რუკების ელექტრონული ვერსიით სარგებლობის პირობები

ელექტრონული რუკის ფასი:

 
 1. თუ დაბეჭდილი რუკის გასაყიდი ფასია X მაშინ PDF ფაილის ფასი იქნება 10X
  
  2. თუ დაბეჭდილი რუკის გასაყიდი ფასია X მაშინ TIFF ფაილის ფასი იქნება 5X

  3. თუ დაბეჭდილი რუკის გასაყიდი ფასია X მაშინ JPG ფაილის ფასი იქნება 3X

 

ნებისმიერ რუკაზე რუკის საავტორო უფლებას ფლობს შპს „ჯეოლენდი“ და მისი ნებართვის გარეშე არ შეიძლება მისი ტირაჟირება.

 

ტირაჟირების შემთხვევაში რუკის ელექტრონული ვერსიის ფასს ემატება ტირაჟირების თანხა:

 

1-100 ცალი                     -  100 ლარი

100-1000 ცალი                -  370 ლარი

1001-2000 ცალი              -  540 ლარი

2001-3000 ცალი              -  730 ლარი

3001-4000 ცალი              -  900 ლარი

4001-5000 ცალი              - 1050 ლარი

5001-6000 ცალი              - 1180 ლარი

6001-7000 ცალი              - 1290 ლარი

7001-8000 ცალი              - 1380 ლარი

8001-9000 ცალი              - 1450 ლარი

9001-10000 ცალი             - 1500 ლარი

 

ტირაჟირების შემთხვევაში საჭიროა და გაფორმდეს ხელშეკრულება, სადაც დაფიქსირდება საავტორო უფლებები.