ქ. ახალციხის 1 : 10 000 რუკა
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 10 000
სიგრძე: 63 სმ,  სიგანე: 36 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი: 18 ლ, ფასი ლამინაციით: 29 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი -90 ლ, JPG ფორმატი - 54 ლ

ახალციხის  1 : 10 000 რუკაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:


1. დეტალური საგზაო ქსელი, ქუჩების დასახელებები

2. რკინიგზა

3. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობები

4. ქალაქის კვარტლები, ბაღები და პარკები, სპორტული მოედნები, ტბები და წყალსაცავები, სასაფლაო და სხვ. პოლიგონალური არეალები

5. ძირითადი წერტილოვანი ობიექტები: სახელმწიფო შენობა, საავადმყოფო, პოლიცია, სასტუმრო, სკოლა, ეკლესია და სხვ.
Price - 18 GEL