ქ. ზუგდიდის 1 : 10 000 რუკა
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი 1 : 7 500
სიგრძე: 70 სმ,  სიგანე: 58 სმ
ქაღალდის ტიპი: თხელი ქაღალდი
ფასი თხელ ქაღალდზე: 25 ლ, ფასი ლამინაციით: 45 ლ
ელექტრონული ვერსიის ფასი: PDF ფორმატი - 125 ლ, JPG ფორმატი -75 ლ


ზუგდიდის 1 : 10 000 რუკაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:


1. დეტალური საგზაო ქსელი, ქუჩების დასახელებები

2. რკინიგზა

3. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობები

4. ქალაქის კვარტლები, ბაღები და პარკები, სპორტული მოედნები, ტბები და წყალსაცავები, სასაფლაო და სხვ. პოლიგონალური არეალები

5. ძირითადი წერტილოვანი ობიექტები: სახელმწიფო შენობა, საავადმყოფო, პოლიცია, სასტუმრო, სკოლა, ეკლესია და სხვ.


Price - 25 GEL