ტოპოგრაფიული რუკები
ტოპოგრაფიული რუკა – მსხვილმასშტაბიანი ზოგადი გეოგრაფიული რუკა, რომელზეც დეტალურად არის გამოსახული ადგილის ბუნებრივი და სოციალურ - ეკონომიკური ობიექტები მათთვის დამახასიათებელი თვისებრივი და ოდენობრივი მაჩვენებლებით.ჯეოლენდის ახალი ტოპოგრაფიული რუკები 

ძველი საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუკები 
სამოგზაურო რუკები                                                                  
სალაშქრო რუკები                                          
საგზაო რუკები 
კედლის რუკები                                       
პანორამული რუკები
თემატური რუკები