საქართველოს ზოგადგეოგრაფიული რუკა (1:300 000)
რუკის პარამეტრები:

ენა: ქართ/ინგ
მასშტაბი: 1:300 000
სიგრძე: 160 სმ.  სიგანე: 85 სმ.
ქაღალდის ტიპი: ფოტო ქაღალდი
საქართველოს 1:300 000 ზოგადგეოგრაფიულ რუკაზე  წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:

1. დასახლებული პუნქტები ადმინისტრაციული სტატუსის მიხედვით, განსახლების ტიპისა და მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, (რუკაზე ხაზგასმული დასახლებული პუნქტის სახელწოდება ეკუთვნის ახლომდებარე რკინიგზის სადგურსაც)

2. სახელმწიფო, ავტონომიური, რეგიონალური, მუნიციპალური, საქალაქო და დროებითი ადმინისტრაციული წარმონაქმნების საზღვრები
 
3. ჰიდროგრაფიული ქსელი

4. საგზაო ქსელი

5. რკინიგზა 

6. რელიეფი დაჩრდილული ფონით 

7. ოროგრაფიული, სიმაღლითი ნიშნულები 

8. სახელმწიფო მნიშვნელობის წერტილოვანი ობიექტები: აეროპორტი, საზღვაო პორტი, საბაჟო

9. ისტორიულ-კულტურული და ტურისტულ-ეთნოგრაფიული წერტილოვანი ობიექტები            


რუკაზე ცხრილური დანართის სახით დატანილია ძირითადი ზოგადი გეოგრაფიული მახასიათებლები ქვეყნის შესახებ, ეთნიკური შედგენილობის და ძირითადი რელიგიების აღმსარებელთა პროცენტული მაჩვენებლები, ე.წ.  Distant Chart ანუ მანძილების ცხრილი საქართველოს ქალაქებს შორის კმ-ში.
 
Price - 120 GEL