სალაშქრო რუკა # 10 - უშბა, მესტია
რუკის პარამეტრები:

ენა: ინგ
მასშტაბი: 1:50 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბურისაქართველოს 1: 50 000  #10 სალაშქრო რუკაზე  წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია: 

სალაშქრო ტერიტორია:  უშბა,  მესტია

1. დასახლებული პუნქტები

2. სახელმწიფო, ავტონომიური, რეგიონალური, მუნიციპალური და დროებითი ადმინისტრაციული წარმონაქმნების საზღვრები

3. საგზაო ქსელი, შესაბამისი ნუმერაციით, ტურისტული საფეხმავლო მარშუტები

4. ჰიდროგრაფიული ქსელი, ღვარცოფული მდინარეები

5. რკინიგზა

6. რელიეფი დაჩრდილული ფონით, იზოხაზები

7. ოროგრაფიული, სიმაღლითი ნიშნულები

8. პოლიგონალური არეალები: სოფელი, ტყე, ტბა/წყალსაცავი, ბუჩქნარი, ბალახოვანი საფარი და ა.შ.

9. ისტორიულ-კულტურული და ტურისტულ-ეთნოგრაფიული წერტილოვანი ობიექტები, ასევე მეტეოსადგურები, დროებითი თავშესაფრები და ნასოფლარები ყველა სალაშქრო რუკას ცხრილური დანართის სახით თან ახლავს მოცემული ტერიტორიის ფარგლებში არსებული: საინტერესო ობიექტების, სოფლების, მდინარეების და სიმაღლითი ნიშნულების ჩამონათვალი. აგრეთვე გეოგრაფიული ობიექტების ინდექსური საძიებელი.
Price - 10 GEL