საქართველოს საგზაო რუკა
რუკის პარამეტრები:

ენა: ინგ/ქართ
მასშტაბი: 1:50 000
სიგრძე: 40 სმ,  სიგანე: 70 სმ
ქაღალდის ტიპი: ცარცის ქაღალდი (90გრ)
სარგებლობის ტიპი: დასაკეცი რუკა
ბეჭდვის წესი: სტამბური
ფასი: 10 ლ, ფასი ლამინაციით: 40 ლ (AB)


 საქართველოს 1: 50 000 დასაკეც საგზაო რუკაზე  წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია: 

 1. დასახლებული პუნქტები ადმინისტრაციული სტატუსის მიხედვით, (რუკაზე ხაზგასმული დასახლებული პუნქტის სახელწოდება ეკუთვნის ახლომდებარე რკინიგზის სადგურსაც) 

2. სახელმწიფო, ავტონომიური, რეგიონალური, მუნიციპალური და დროებითი ადმინისტრაციული წარმონაქმნების საზღვრები, დაცული ტერიტორიების საღვრები
 
3. ჰიდროგრაფიული ქსელი

4. საგზაო ქსელი, დანომრილი საერთაშორისო და სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებით

5. რკინიგზა 

6. მიწისქვეშა გაზსადენი და ნავთობსადენის მარშუტები

7.  რელიეფი დაჩრდილული ფონით

8. ოროგრაფიული, სიმაღლითი ნიშნულები

9. სახელმწიფო მნიშვნელობის წერტილოვანი ობიექტები: აეროპორტი, საზღვაო პორტი, საბაჟო, ასევე ვერტფრების დასაჯდომი მოედნები, მეტეოროლოგიური სადგურები, დროებითი სადგომები, ნასოფლარები, პლიაჟი, საღუზე ადგილი, ჭუქურა და ა.შ.

10. ისტორიულ-კულტურული და ტურისტულ-ეთნოგრაფიული წერტილოვანი ობიექტები


რუკაზე ჩანართის სახით წარმოდგენილია ე.წ.  Distant Chart ანუ მანძილების ცხრილი საქართველოს ქალაქებს შორის კმ-ში,