ვექტორიზაცია

თუ თქვენ გესაჭიროებათ კონკრეტული ტერიტორიის ვექტორიზაცია, განსაზვრული ამოცანის გადასაჭრელად და ფლობთ კონკრეტული ობიექტის შესახებ არსებულ თემატურ გეგმას ან ტოპოგრაფიულ რუკას ჩვენ დაგეხმარებით მის მოდერნიზაციაში, მოგვაწოდეთ თქვენს ხელთ არსებული სავიზუალიზაციო დასკანერებული მასალები და ჩვენ ჩაგაბარებთ ობიექტის თანამედროვე რეფერენსირებულ სიტუაციურ გეგმას, რაც თქვენს სამუშაოს გაცილებით მოხერხებულს და რაციონალურს გახდის.

მაგალითის სახით წარმოგიდგენთ საქართველოს სამეილორაციო სისტემის ოპტიმიზაციის პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ხდება სარწყავი არხების დიგიტალიზაცია და ვექტორიზაცია, ასევე სათავო ნაგებობებისა და მნიშნელოვანი სარწყავი ობიექტების დატანა და თანამედროვე გეოსაინფორმაციო ბაზის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს უფრო მარტივად და პროდუქტიულად გაუწიონ მონიტორინგი სარწყავი ტერიტორიების ათვისებას და წყლით უზრუნველყოფას


 
პროექტის საწყის სტადიაზენახ:1


პროექტის საბოლოო სახე 

ნახ:2